8901.- Το νέον έτος. 1861 Ή 'Ανατολή προς τήν Κέρκυραν. [κάτω:] Τυπ. Ίονία. Μφ. 0.22. Χ 0.2!) Στίχοι. IEEE—. -Χ-

Στίχοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι