8899. - Τό κατ' άρέσκειαν ταξείδιον Ύπό 'Αλφρέδου Μουσέτου καΐ Π. Ι. Στάλ. Μετάφρασις Θ. Ζ. Ζ[ωγράφοο]. 'Ιούνιος 1861. Έν Κωνσταντινουπόλει. Είς 4ον, σ. 68, μετ' είχονογραφιών, εντός κειμένου. Παράρτημα τοΰ περ. Κασταλία. ΒΒ—¦ *
Αλφρέδου Μουσέτου καΐ Π.Ι. Στάλ.

Το κατ' αρεσκείαν ταξείδιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το κατ' αρεσκείαν ταξείδιον