8898. — Τοις δεινοΐς συνηγόροις τοΰ Βρεττανικοΰ 'Αστέρος.— Ει δ' έί^έλεις - ------σύ δι' ένι φρεσι βάλλε σήσιν. (Ήσιοδ. Έργ. και Ήμερ. στιχ. 106).— 1861. [έν τέλει:] 'Ιωάννης Μ. Ραπτάρχης. Έν Φαναρίω, τή 3 'Απριλίου 1861. Εις 8ον, σ. 16. ΑΑ 483, ΓΕΝ. MGL 879. 1 και Per 91, ΜΑΤΧ. ΖΡ 253· *
Ιωάννης Μ. Ραπτάρχης.

Τοις δεινοίς συνηγόροις του Βρεττανικού Αστέρος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τοις δεινοίς συνηγόροις του Βρεττανικού Αστέρος