8897. - Τό έξακουστόν προσκύνημα, ήτοι περιγραφή τής έν Λέσβω κω- μοπόλεως 'Αγιάσου και τής έν αύτψ ύπαρχούσης αγίας θαυματουργού εικόνος τής κυ- ρίας ημών Θεοτόκου και αειπαρθενου Μαρίας ή Κοίμησις έπιφημιζομένης, μετά τής ακολουθίας τών στιχηρών και, τών μεγαλυναρίων τών έν τή λιτανεία αυτής ψαλλομέ- νων, ύπό Β. Bράνη τοΰ Λεσβίου. Έν Σμύρνη εκ τής τυπογραφίας Ι. Μάγνητος. 1861. Εις δον, σ. 48. *
Β. Bράνη τοΰ Λεσβίου

Το εξακουστόν προσκύνημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το εξακουστόν προσκύνημα