8896. - Τό έντελέστερον σχέδιον συντάγματος τής εν Βυζαντίω μελλούσης Ελληνικής Αυτοκρατορίας. Ύπό ΙΙαναγιώτου Καλεβρά,— «'Αρχή σοφίας φόβος Κυ- ρίου.> Σολομ.—Έν 'Αθήναις Έν τψ τυπογραφεία) «Ή Καρτερία». 1861. Εις 8ον. φ. 1 ά. ά. + ζ' + 9 — 64. TEN.K.G. 455. *
ΙΙαναγιώτου Καλεβρά

Το εντελέστερον σχέδιον συντάγματος της εν Βυζαντίω μελλούσης Ελληνικής Αυτοκρατορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το εντελέστερον σχέδιον συντάγματος της εν Βυζαντίω μελλούσης Ελληνικής Αυτοκρατορίας