8894. — Τό βουλγαρικόν ζήτημα και ή ρωμαϊκή προπαγάνδα Μία φωνή εξ 'Ανατολής, Ύπό Π. Ζ. La question bulgare et la propagande romaine une voix de I'Orient. Par P. S. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλα. Κατά Μάρτιον 1861. Athenes, Imprimerie d'Andre Coromila. Mars. 1861. Εις 8ov, a. 48. ΕΒΕ.Θ. 15060Ν . *
Π. Ζ | P. S.

Το βουλγαρικόν ζήτημα και ή ρωμαϊκή προπαγάνδα Μία φωνή εξ 'Ανατολής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το βουλγαρικόν ζήτημα και ή ρωμαϊκή προπαγάνδα Μία φωνή εξ 'Ανατολής