8893· — Τό άνάκλίντρον ή το ύπερφυές θαύμα. Μυθιστόρημα υπό ¦ * * * εκ τοΰ γαλλικού. 'Αθήναι εκ τού τυπογραφείου Χρήστου Δούκα. Κατά την όδόν Ευαγ- γελιστρίας ('Αριθ. 42). 1861. Εις 12ον, α. 84. ΛΕΥ.- -*
* * *

Το ανάκλιντρον ή το υπερφυές θαύμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το ανάκλιντρον ή το υπερφυές θαύμα