8892. — (Τιμάται λεπτών 50.) Το πνεΰμα των τραγωδιών τοΰ Αισχύλου, υπό Χριστοφόρου Σαμαρτζίδου, φοιτητοϋ τής Φιλοσοφικής Σχολής. Α'. Προμηθεύς δεσμώτης. — «Δήσε - - - - άργαλέοισι . . . . » (Ησίοδος.) — Άθήνησι, τύποις Θ. Θερ- μογιάννη και Δ. Χατζηδιάκου, κατά την όδόν Πραξιτέλους. 1861. Εις 8ον, σ. 18. Πρβλ αριθ. 8904. ΕΒΒ.Ε.Φ. 2008. #-
Χριστοφόρου Σαμαρτζίδου

Το πνεύμα των τραγωδιών του Αισχύλου,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το πνεύμα των τραγωδιών του Αισχύλου,