8891. — Τήν 26 τοΰ παρελθόντος 'Απριλίου (1861) άπεβίωσεν------- Οΰτω ή έν σ. ο' αρχή τοΰ Λόγου Επιταφίου, ούτινος ό τίτλος εδόθη ανωτέρω, ύπ' αριθ. 8738, έκ τής σ. 1 τοΰ φυλλαδίου.

Την 26 του παρελθόντος Απριλίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Την 26 του παρελθόντος Απριλίου