8890. - Τά χρυσά εγχειρίδια, μυθιστορία Παύλου Φεβάλ Συγγραφέως τών 'Απόκρυφων τοΰ Λονδίνου. Μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ γαλλικοΰ. 'Αθήναι, έκ τοΰ τυ- πογραφείου Χρήστου Δοΰκα. 1861. Εις 8ον μικρόν, σ. 246. ΛΕΥ. *
Παύλου Φεβάλ

Τα χρυσά εγχειρίδια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα χρυσά εγχειρίδια