8889. — Τά Σίΐεΐσιωΐΐκά, ήτοι συλλογή ιστορικών εγγράφων καί υπομνη- μάτων άφορώντων τά κατά τήν Έλληνικήν έπανάστασιν τοΰ 1821, άρυσθεΐσα έκ τών αρχείων τής νήσου Σπετσών, συμπληρωθείσα δέ έκ τών τοΰ Κράτους αρχείων καί άλ- λων πηγών ύπό Άναργύροο Άνδρέαο Χ. Άναργόροο. Τόμος πρώτος. Άθήνησι, τυ- πογραφεΐον Δ. Α. Μαυρομμάτη. 1861. Εις δον, σ. ρλδ' -+- φ. 1 ά. ά. + σ. 1231. Ό τόμος δεύτερος τφ 1925 και ό τρίτος τω 1926. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 81. *

Τά Σπετσιώτικα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τά Σπετσιώτικα