8888. — Τά κατά τό επέτειον υπέρ τών ευεργετών τοϋ Πανεπιστημίου μνημό- συνον, καί ό έν αύτώ ύπό τοΰ καθηγητοΰ τής θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου εκφωνηθείς λόγος τη Λ' 'Ιανουαρίου εορτή τών τριών Ιεραρχών, 1861. Έν 'Αθή- ναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου Νικολάου Άγγελίδου. (Έν όδώ Ντέκα αριθ. 129.) Εις 8ον, σ. 11. ΓΕΝ. Per. 175. -*¦
Κωνσταντίνου Κοντογόνου

λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. λόγος