8887. - Τά κατά τήν βουλευτικήν Έκλογήν Μεσσήνης τοϋ 1861. Εις 8ον, α. 32. Ύπογράφουσιν : Α. Κουμουνδούρος Χ. Κ. Αντωνόπουλος TEN.K.G. 571, IB 6, 69. *
Α. Κουμουνδούρος Χ. Κ. Αντωνόπουλος

Τα κατά την βουλευτικήν Εκλογήν Μεσσήνης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα κατά την βουλευτικήν Εκλογήν Μεσσήνης