8886. — Τά κατά Παυσανίαν Μεσσηνιακά, εις τήν καθομιλουμένην γλώσσαν Ύπό -α- -Χ- Έν Καλάμαις, εκ τοϋ τυπογραφείου Γ. Α. Καφοποΰλου δικηγόρου. 1861. Εις 16ον, σ. 128. 'Επί δέ τοϋ εξωφύλλου: 1862 καί διάφορος τίτλος. Ή μετάφρασις τοΰ Χο. Καλλιακοόδα. -Η-
Παυσανίαν

Μεσσηνιακά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μεσσηνιακά