8885. — Τά κατά Γ. Βαρνακιώτην και άνάκτησις τοϋ Μεσολογγίου ιστορη- θέντα Ύπό Κάρπου Παππαδοπούλου ('Αντισυνταγματάρχου τοΰ Πεζικοΰ Στράτου τής Γραμμής Άριστειοΰχου και Ίππότοι))..— <Ή αλήθεια θριαμβεύει.»—Έν Μεσολογ- γίω Τΰποις Γ. Σταυροποΰλου. 1861 Εις δον, σ. δ' + 5 — 128 + 1 ά. ά. ΕΒΕ.Β.Ε.Ι. 902Ζ . \ -*-
Κάρπου Παππαδοπούλου

Τα κατά Γ. Βαρνακιώτην και ανάκτησις του Μεσολογγίου ιστορηθέντα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα κατά Γ. Βαρνακιώτην και ανάκτησις του Μεσολογγίου ιστορηθέντα