8883. - Τά θύματα τοΰ Σα'ίτου. 'Απόρρητον έπεισόδιον τής ιστορίας τών Πατρών. Μυθιστορία πρωτότυπος. "Αθήνησι, τΰποις ΓΙ. Α. Σακελλαρίου. (Όδός Εΰρι- πίδου παρά το Βαρβάκειον Λΰκειον.) 1861. Εις δον, σ. δ' + 47. ΦΣΠ—. *

Τα θύματα του Σαίτου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα θύματα του Σαίτου.