8882. — Τά διατί και διότι ήτοι ή φυσική απλοποιημένη Ύπό Μ. Δ. Λεβή Ίππότου τοΰ λεγεώνος τής τιμής, Καθηγητοΰ τής Φιλολογίας και Ιστορίας κ.τ.λ. κ.τ.λ. Έκ τής 24ης εκδόσεως τοΰ Γαλλικού πρωτοτύπου Μεταφρασθεΐσα ύπό Μ. Ν. Βελο- νάκν? Διδάκτωρος τής 'Ιατρικής.— Ευτυχής ό γνωρίζων τήν αίτίαν τών πραγμάτων! — Άθήνησι, Τύποις Π. Α. Σακελλαρίου. (Όδός Εΰριπίδου παρά το Βαρβάκειον Λυ- κειον.) 1861. Είς 8ον, σ. ις' + 262. ΕΒΕ.Φ.Ε. 1648^, ΣΧΕ 410/33. *
Μ. Δ. Λεβή

Τα διατί και διότι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα διατί και διότι