8881. — Τά άρέσκοντα τοις όμογενέσι και ή διασάφησις τής φιλικής επιστο- λής [έν τέλει:]. Έν Κεφαλληνία, 9 Νοεμβρίου 1861 έ'τ. ανατ. Χρυσόστομος ίερομ. Ζερβός Ίακωβάτος Κεφαλήν. Εξεδόθη διά συνδρομής φιλογενοΰς τίνος και φιλοχρί- στου. Τυπογραφεΐον « ή Ήχώ >. Είς 8ον, σ. 9. 'Απαντά είς τάς ερωτήσεις, αν ό σουλτάνος είναι νόμιμος μονάρχης και αν επιτρέπεται ή κατ' αΰτοϋ έπανάστασις. ΔΑΚ. *
Χρυσόστομος ίερομ.Ζερβός Ίακωβάτος Κεφαλήν

Τα αρέσκοντα τοις ομογενέσι και ή διασάφησις της φιλικής επιστολής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα αρέσκοντα τοις ομογενέσι και ή διασάφησις της φιλικής επιστολής