8880. — Σχέδιον της κατά τήν γενικήν έτήσιον συνεδρίασιν τής 8ης Μαρτίου 1861, ύποβληθησομένης προς τήν Ίόνιον Έταιρίαν εκθέσεως, συμφώνως τω ά'ρθρω 23(1> τοΰ Κανονισμοΰ αυτής. Εις 8ον, σ. 6. Τής 8 Φεβρουαρίου 1861. Legrand 2209. *

Σχέδιον της κατά την γενικήν ετήσιον συνεδρίασιν της 8ης Μαρτίου 1861,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σχέδιον της κατά την γενικήν ετήσιον συνεδρίασιν της 8ης Μαρτίου 1861,