8878. — Σΰντομος Πραγματεία περί προσευχής.—Ό Θεός------προσκυνώσιν. Ίωάν. δ. 24.— Σμύρνη. Έκ τοΰ τυπογραφείου Μέλητος 1861. Εις 8ον μικρόν, σ. 54. ΑΧΔ. -Χ-

Σύντομος Πραγματεία περί προσευχής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος Πραγματεία περί προσευχής