8875. - Σύντομος διδασκαλία ή οδηγός προς έκμάθησιν τής Γαλλικής γλώσ- σης συνταχθείς προς χρησιν τών έν τοις σχολείοις τής Ελλάδος μαθητών. Διαιρείται δ' είς: τριάκοντα τρία μα\Ή']ματα ύπό ΙΙέτρου Σιγούρου διδασκάλου τής Γαλλικής γλώσ- σης έν τοις έλληνικοΐς σχολείοις τής πρωτευούσης. Άθήνησι, τύποις καί βιβλιοπωλεία) Π. Α. Σακελλαρίου. 1861. ΕΙς 8ον, σ. ι + 134. Κουμανούδης 3, 29. -Χ-
ΙΙέτρου Σιγούρου

Σύντομος διδασκαλία ή οδηγός προς εκμάθησιν της Γαλλικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος διδασκαλία ή οδηγός προς εκμάθησιν της Γαλλικής γλώσσης