8874.-Σύντομος διατριβή περί της φυματικής φθίσεως τών πνευμόνων συλ- λεγεΐσα έκ διαφόρων συγγραφέων καί εκδοθείσα ύπό Σπορ. Α. Λεκατσά ίατροΰ. Έν Πάτραις, τυποις Π. Εύμορφοποΰλου καί Π. Δημητριάδου. 1861. Εις 8ον, σ. 31. Legrand 2207.

Σύντομος διατριβή περί της φυματικής φθίσεως των πνευμόνων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος διατριβή περί της φυματικής φθίσεως των πνευμόνων