8873.- Σύνοψις τής Παγκοσμίου 'Ιστορίας, Συγγραφεΐσα μεν γερμανι- στί υπό Γεώργ. Ουηβέρου Δ. Φ. Κα\}ηγητοϋ κτλ. έν Έϊδελβέργη, Μεταγλωττισθεΐσα δε υπό Α. Ι. Άντωνιάδου, Προς χρησιν της νεολαίας. Εκδίδεται δαπάνη Κ. Άντω- νιάδου. Βιβλίον Δεύτερον. "Εκδοσις δευτέρα βελτιωθεΐσα καί έπαυξηθεΐσα εις την βυζαν- τινήν ίστορίαν. 'Ιστορία τοΰ Μεσαίωνος. — «Τάχος - - - - παραλειπτέον πολλά > Λου- κιανού Π. Δ. Ι. Σ. 56.— Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Άντωνιάδου. 'Απέ- ναντι τής Ρόμβης αριθ. 177. 1861 Εις 8ον, σ. 184. ΣΧΕ 410/64. Πρβλ. αριθ. 8043.
Γεώργ. Ουηβέρου

Σύνοψις της Παγκοσμίου Ιστορίας,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις της Παγκοσμίου Ιστορίας,