8871. - Σύνοψις της 'Ιεράς 'Ιστορίας έκ τών βιβλίων της Παλαιάς καί Νέας ΔιαιΊήκης συναρμολογη\^εΐσα υπό Γ. Γενναδίου Κατ' έγκρισιν της 'Ιεράς Συνό- δου τοΰ Βασιλείου της Ελλάδος Καί της επί τών διδακτικών βιβλίων εξεταστικής Επι- τροπής. Εκδοθείσα δε και υπό Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Έν Ζακΰνθφ Έκ τοΰ τυπογρα- φείο!) ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη Βραβευθέντος δι' Όλυμπιακοΰ άργυροϋ στε- φάνου τφ 1859 Διευθύν. Ν. Ι. Ταρουσσοπούλου. ΑΟΞΑ'. Εις 8ον, σ. 78. ΓΕΝ Fam. 26S, ΛΟΒ. Κ 29/11.
Γ. Γενναδίου

Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας εκ των βιβλίων της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας εκ των βιβλίων της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης