8869.—Συναγωγή ιών ΦεοφΦόγγων ρημάτων και διδασκαλιών τών Θεοφό- ρων και 'Αγίων Πατέρων 'Από πάσης Γραφής Θεοπνεΰστου, συναθροισθέντα οίκείως τε και προσφόρως εκτεθείσα παρά Παάλοο τοΰ όσιωτάτου μονάχου, Και Κτήτορος Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Εύεργέτιδος και Εύεργετινοΰ επικαλουμένου Ληφθείσα εκ τής Βιβλιοθήκης τής εν τω 'Αγιονΰμω "Ορει 'Ιεράς, Βασιλικής τε και Πατριαρχικής Μονής τοΰ Κουτλουμοΰση επονομαζόμενης. Πρώτον μεν εξεδόθη δαπάνη τοΰ ευγενέστατου κυρίου 'Ιωάννου Καννα. "Ηδη δε το δεύτερον άναηιποΰται αιτήσει, και γενναία συνδρομή τών έν τω αγιονΰμω ό'ρει τοΰ "Αθω 'Αγίων Πατέρων, προς ωφέλειαν τών έντευξομένων. Ύπό Κ. Λ. υιών Θ. Φωκαέως και Συντροφιάς. Έν Κων- σταντινουπόλει 1861. ΕΙς 4ον, σ. Τ' + φ. 1 ά. ά. + σ. 176 + 154 + 151 + 150+6 α. ά. ΜΙΒ 378, ΜΑΠ—, Ρ2 369, ΒΑΝ 2659, 2ΤΙ. Α 585, ΜΑΣ-. -*

Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων