8868. - Συμβουλαί εις τάς μητέρας ώς προς τον Θηλασμόν και τον τρό- πον της ανατροφής τών νεογνών αυτών τέκνων υπό Άλφόνσου Δονε Διδάκτορος της 'Ιατρικής, συμβούλου τοΰ Πανεπιστημίου - Καθηγητού της Μικροσκοπικής, κ.τ.λ. κ.τ.λ κ.τ.λ. Μεταφράζεται κατά τήν δευτέραν Γαλλικήν έ'κδοσιν Ύπό "Ηλία ΙΙολίτου Διδά- κτορος τής 'Ιατρικής. Έκδοθεΐσαι δε δαπάνη "Αντωνίου Τερζάκη. Έν Κέρκυρα, τυπο- γραφεΐον Ερμής 'Αντωνίου Τερζάκη. 1861. Εις 8ον, α ια' + 238. ΑΕΚ—, ΒΚΧ 5761, IB 56, 998. *
Άλφόνσου Δονε

Συμβουλαί εις τας μητέρας ως προς τον Θηλασμόν και τον τρόπον της ανατροφής των νεογνών αυτών τέκνων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμβουλαί εις τας μητέρας ως προς τον Θηλασμόν και τον τρόπον της ανατροφής των νεογνών αυτών τέκνων