8867. — Συλλογή τών πολιτικών αποφάσεων τοΰ 'Αρείου Πάγου τοΰ έτους I860. Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Έν 'Αθήναις έκ τοΰ βασιλικοΰ Τυπογραφείου 1861. Εις 8ον, σ. 1058. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2691. -Η-

Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους I860.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους I860.