8865- - Συλλογή τών ποινικών αποφάσεων τοΰ 'Αρείου Πάγου τοΰ έτους 1860. Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Έκ τοΰ βασιλικοΰ τυπογρα- φείου 1861. Εις *ον, σ. 327. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2692. -Η-

Συλλογή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή