8864. - Συλλογή νόμων ψηφισθέντων και κυρωθέντων κατά την λήξασαν Α' σΰνοδον της Ζ' Βουλευτικής περιόδου μετά των προς εκτέλεσιν αυτών Β. Διαταγμάτων καΐ 'Υπουργικών οδηγιών υπό Ε. Σταυροπούλου. Έργοστασιάρχου τοΰ Βασιλικοί Τυπο- γραφείου και λιθογραφείου. Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ Βασ. Τυπογραφείου. 1861 Εις 8ον, σ. γ' + 384, μετά-τριών πινάκων. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2697. -Χ-
Ε. Σταυροπούλου

Συλλογή νόμων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή νόμων