8863. - Συλλογή αρχαιολογικών λειψάνων τής Κεφαλληνίας, ύπό 'Ηλία Ζερβού Ίακωβάτου.— «Τοις, οι νΰν γεγάασι και οί μετόπισθεν έσονται».—Έν Κεφαλ- ληνία Έκ τοΰ τυπογραφείου «ή Κεφαλληνία.» 1861. Εις 8ον, σ. 4 ά. ά. +- δ' + 73 + 1 α. ά. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 2357Α καί ΑΡΧ. 1209Ρ
ΗλίαΖερβού Ίακωβάτου

Συλλογή αρχαιολογικών λειψάνων της Κεφαλληνίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή αρχαιολογικών λειψάνων της Κεφαλληνίας