8862.- Στοιχειώδης ελληνική γραμματική κατά τους δρους τοΰ ύπ' άριί). 4,021 προγράμματος τοϋ έπί τών εκκλησιαστικών και τής δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουρ- γείου ύπό Γεωργίου Θεοφίλου Άγαγιώτου. προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων, έ'κδο- σις δευτέρα. Έν Άί}ήναις 1861 Είς 8ον, σ. 64. Ή α' εκδοσις μνημονεύεται ύπό Κουμανοΰδη, (2.331) ως γενομένη τα> 1857. *
Γεωργίου Θεοφίλου Άγαγιώτου

Στοιχειώδης ελληνική γραμματική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδης ελληνική γραμματική