8861. - Στοιχειώδης Γραμματική τής Ά πλο ελληνική ς γλώσσης ύπό Ι. Φωκά. Εκδοθείσα εις χρήσιν τών 'Αλληλοδιδακτικών Σχολείων τοϋ 'Ιονίου Κράτους. Έκδο- σις δευτέρα. Έν Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον Ερμής 'Αντωνίου Τερζάκη. 1861. Εις 8ον, σ. 64. Πρβλ. αριθ. 3904. ΔΒΚ—. *
Ι. Φωκά.

Στοιχειώδης Γραμματική της Απλοελληνική ς γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδης Γραμματική της Απλοελληνική ς γλώσσης