8856. - Σπυρίδωνος Τρικούπη Ιστορία τής Ελληνικής Επαναστάσεως. "Εκδοσις δευτέρα έπιθεωρηθεΐσα καί διορτ>ωθεΐσα. Τόμος Β—« Καλλίστων παιδείαν
Σπυρίδωνος Τρικούπη

Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως.