8854.- Σκέψεις περί τής έν Ζάκυνθο) φημιζομένης συστάσεως Παρθενα- γωγείου ύπό τών Καλογραιών τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας τών 'Αδελφών τοΰ Ελέους ύπό Δ. Καλλινίκου. Έν Ζακΰνθω έκ τοΰ τυπογραφείου ό Παρνασσός Σεργίου Χ· Ραφτάνη Βραβευθέντος δι' Όλυμπιακοΰ άργυροΰ στεφάνου τω 1859. Διευθΰν. Ν. Ι. Ταρουσσοποΰλου. 1861. Εις 8ον, σ. 55. ΕΒΕ.Θ.6883* και ΠΑΙΔ. 324 κ. -Χ-
Δ. Καλλινίκου

Σκέψεις περί της εν Ζάκυνθω φημιζομένης συστάσεως Παρθεναγωγείου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σκέψεις περί της εν Ζάκυνθω φημιζομένης συστάσεως Παρθεναγωγείου