8853. - Σκέψεις ενός ληστοΰ, ή ή καταδίκη τής κοινωνίας. Άΐτήνησι, τυπο- γραφεΐον Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. (Όδώς Αιόλου αριθ. 33. παρά τή πλατεία τής αγίας Ειρήνης). 1861. Εις 8ον, σ. 28. Συγγραφεύς ό Α. Παπαρρηγόπουλος. ΓΕΝ. Κ. G. 766, IB 91, 1487. *
Α. Παπαρρηγόπουλος

Σκέψεις ενός ληστού, ή η καταδίκη της κοινωνίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σκέψεις ενός ληστού, ή η καταδίκη της κοινωνίας