8852.- Σηματολόγιον προς χρήσιν τών Ελληνικών πολ. πλοίων. Έν 'Αθή- ναις, Έκ τοΰ Βασιλικοΰ Τυπογραφείου. 1861 Εις 4ον, α 5" + 232 + 94 μετά Θ' πινάκων. ΣΧΔ—. -Η-

Σηματολόγιον προς χρήσιν των Ελληνικών πολ. πλοίων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σηματολόγιον προς χρήσιν των Ελληνικών πολ. πλοίων.