8851.- Σειρά εγκυκλίων μαθημάτων προς χρήσιν τών Ιερατικών Σχο- λείων, συνερανισθεΐσα γνωμοδοτήσει της 'Ιεράς Συνόδου της 'Εκκλησίας της Ελλάδος καί έγκρίσει τοΰ Ύπουργοΰ τών Εκκλησιαστικών καϊ της δημοσίας εκπαιδεύσεως και εκδοθείσα δαπάνη τοΰ δημοσίου ταμείου. Τόμος Δ', Περιέχων Ίσοκράτοος το εις Εύαγόραν έγκώμιον, και τον Πανηγυρικόν. — Πλοοτάρχοο, εκ τών παραλλήλων βίων τινάς.— ΊΙροδότοο, εκ τών 'Ιστοριών Α', Ε', —' καί Η', αποσπάσματα. — Γρ^γορίοο τοΰ Θεολόγου, τον άπολογητικόν της εις τον Πόντον φυγής έ'νεκεν, ή περί Τερωσΰνης· καί εκ τών-επιταφίων λόγων, τον εις Καισάριον τον έαυτοΰ άδελφόν καϊ τον ε'ις τον Μέγαν Βασίλειον.— και Ίωάννο» τοΰ Χρυσοστόμου τους περί Τερωσΰνης λόγους, εις άνάγνωσιν.— 'Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Παροιμ. Σολομ. Α', 7.— Έν 'Αθήναις- Τΰποις Δ. Είρηνίδου. 1861. Εις 8ον, σ. η'-|-584-(-1 ά. ά. Τφ αύτφ έ'τει: Τόμος Ε' Περιέχων τήν Χριστιανικήν κατ'έκτασιν Κατήχησιν. σ. ιγ'-|-144. Τοΰ τόμου τούτου έγένετο β' εκδοσις τφ 1870. Πρβλ. άνωτ. άρι*. 7716 καί 8023. ΔΒΠ-. *

Σειρά εγκυκλίων μαθημάτων προς χρήσιν των Ιερατικών Σχολείων,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σειρά εγκυκλίων μαθημάτων προς χρήσιν των Ιερατικών Σχολείων,