8850. - Σεβαστούπολις. Πολιτικόν Μυθιστόρημα τοΰ νΰν χρόνου υπό sir John Retcliff. Τόμοι Τέσσαρες. Μετάφρασις εκ τοΰ Γερμανικού. Έν Γαλατζίω Τυπογρα- φεΐον Φ. Μομφερράτου 1861. Εις 8ον μέγα, σ. 426. Έξεδίδετο εις φυλλάδια. Ό τ. β' τφ 1862. ΕΒΕ. ΝΦ 3730w, ΒΠΘ 6378 -*
JohnRetcliff

Σεβαστούπολις.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σεβαστούπολις.