8848. - Προ τής τελευταίας νόσου τής άρτίως τελευτησάσης είς Ληξοΰριον Μπέλλας Μαρκέτο Κατσαΐτη. Ύπό τοΰ Ίατροΰ Α. Κατσαΐτη Έν Κεφαλληνία. Τυπο- γραφεϊον « Ή Κεφαλληνία » 1861. Είς 8ον, σ. 23. ΕΒΕ ΙΑΤΡ. 1767LAK.
Α. Κατσαΐτη

Προ της τελευταίας νόσου της αρτίως τελευτησάσης είς Ληξούριον Μπέλλας Μαρκέτο Κατσαΐτη.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προ της τελευταίας νόσου της αρτίως τελευτησάσης είς Ληξούριον Μπέλλας Μαρκέτο Κατσαΐτη.