8847. - Προς τους χριστιανικούς λαούς τής Όσμανικής Επικρατείας, [έν τέλει:] Έν Λονδίνω τή 25 Μαρτίου 1861. Ένας φίλος σας. Εις 8ον, σ. 15. ΓΕΝ. East Qu. 273, ΘΦΠ—. *

Προς τους χριστιανικούς λαούς της Οσμανικής Επικρατείας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τους χριστιανικούς λαούς της Οσμανικής Επικρατείας