8845. - Προς τους εκλογείς τών χωρίων τής Λευκάδος ό Δοτόρος 'Ανδρέας Πα- παδόπουλος Βρετός. [έν τέλει:] Κέρκυρα, τή 27 Νοεμβρίου 1861 ε.έ. Τυπογραφεϊον ή Ίονία. ΕΙς 8ον, ο. 4. Legrand 2201. *
Ανδρέας Πα-παδόπουλος Βρετός

Προς τους εκλογείς των χωρίων της Λευκάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τους εκλογείς των χωρίων της Λευκάδος