8841.- Προς τον εύάγωγον λαόν της Λευκάδος ό συμπολίτης ιατρός 'Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, Φυλλάδιον δεύτερον, [εν τέλει: ] Τυπογραφεϊον ή Ίονία. Εϊς 8ον, σ. 8. "Ανευ έτους, αλλά τοϋ 1861. Πρβλ. άρι*. 8020. Legrand 2197. 8842.- Προς τον συντάκτην της ελλ. εφημερίδος ή Ήμερα [κάτω:] Τυπογρα- φεϊον ή Ίονία. Μφ. εις 8ον. Τοϋ Ά. Αανδόλβο. άπό 11 'Ιουνίου 1861. Legrand 2198. *
ΑνδρέαςΠαπαδόπουλος Βρετός

Προς τον ευάγωγον λαόν της Λευκάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τον ευάγωγον λαόν της Λευκάδος