8840·- Προς τον ένημώτατον κΰριον Γ. Γλάδστωνα Ύπουργόν Γραμματέα Επιστολή τοΰ κυρ. Άντωνίου Δανδόλου μέλους τοϋ 'Ιονίου Κοινοβουλίου, κτλ. κτλ. κτλ. [εν τέλει:] Κέρκυρα, 7 Δεκεμβρίου 1861 Τυπογραφεϊον ή Ίονία. Εις 8ον, ο. 8. IEEE—, ΑΕΚ—.
Άντωνίου Δανδόλου

Επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή