8838. - Προς την Αύτοϋ Χάριτα τόν Δοΰκα τοΰ Νιουκάστελ Ύπουργόν γραμ- ματέα τοΰ Κράτους εις το έπί τών 'Αποικιών τμήμα τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης τής Μεγάλης Βρετανίας και 'Ιρλανδίας κτλ. κτλ. κτλ. 'Επιστολή εύσεβάστως απευθυνό- μενη παρά τοΰ κ. Α. Δανδόλου, μέλους τής 'Ιονίου Βουλής, [έν τέλει.'] Έν Κέρκυρα 2 Νοεμβρίου 1861 Τυπογραφεΐον ή Ίονία. Είς 8ον, σ. 16. IEEE—. -Η-
Α. Δανδόλου,

Επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή