8836. - Προσκαλώ τόν Ναΰαρχον. Κωμωδία εις μίαν πράξιν, Παραφρα- στ^εΐσα έκ τοΰ Γαλλικοΰ υπό Κ. Ρ. Ρ[αγκαβή]. Και παρασταθεΐσα κατά πρώτον είς τ' 'Ανάκτορα. Έν 'Αθήναις, τΰποις Διονυσίου Κορομηλά. 1861. Είς δον, σ. 48. ΕΒΕ. Ν. Φ. 2785Μ, ΓΕΝ. MGL 811, ΕΕΘΣ 12, ΦΣΠ.- ¥¦ 8837. - Προς τάς Βρεταννικά; Βουλάς "Εκθεσίς τοΰ κ. Άντωνίοο Αανδόλοο μέλους τής 'Ιονίου Βουλής. Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον ή Ίονία. Σπυρίδωνος και 'Αρσε- νίου αδελφών Κάων. 1861. Εις 8ον, σ. 14. ΦΜ—. #
Κ. Ρ. Ρ[αγκαβή].

Προσκαλώ τόν Ναύαρχον.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προσκαλώ τόν Ναύαρχον.