8835.—Προσευχητάριον ήτοι συνοψις τών αναγκαιοτέρων προσευχών προςχρή- σιν τών άλληλοδιδασκομένων παίδων. Έν Τεργέστη 1861. Εις 8ον, σ. 29. -Η-

Προσευχητάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προσευχητάριον