8834.- Προκήρυξις. [κάτω:] Κέρκυρα, έν τω τυπογραφεία) τής Κυβερνήσεως. Μφ. 0.29X0.41, της 30 Δεκεμβρίου 1861, ελληνιστί και άγγλιστί, άναγγέλλον τόν θάνατον τοΰ Πρίγκιπος Συζύγου. IEEE—.

Προκήρυξις.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προκήρυξις.