8833.— Πρακτικά τών συνεδριάσεων τής Γερουσίας κατά τήν πρώτην σΰνο- δον τής εβδόμης βουλευτικής περιόδου. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ δημοσίου Τυπογραφείου 1861. Είς 8ον, σ. 1190. ΒΒ-. -*

Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας