8832. — Πρακτικά τών συνεδριάσεων τής Βουλής κατά τήν Δευτέραν Σΰνο- δον τής εβδόμης βουλευτικής περιόδου. Τόμος πρώτος. Έν Αθήναις έκ τοΰ δημοσίου τυπογραφείου. 1861. Εις δον, σ. 778. "Ετερος τόμος δέν εξεδόθη. ΒΒ—. #

Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής