8628. - Εύρετήριον τής πολιτικής νομολογίας τοΰ 'Ανωτάτου Συμβουλίου τής ΔΟκαιΩσΰνης από τοΰ έτους 1855 μέχρι τοΰ 1860 συνταχθέν ύπό Νικολάου Δη- λώτου Κερκυραίου. Μέρος τέταρτον. Έν Κέρκυρα, εκ τοΰ τυπογραφείου Ή Ίονία Σπυρίδωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάων. 1861 Εϊς 8ον, α. 428 + ξη' + ιγ' *
Νικολάου Δη-λώτου Κερκυραίου

Ευρετήριον της πολιτικής νομολογίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ευρετήριον της πολιτικής νομολογίας